Adatvédelmi Politika

Az BizWorks Kft. Magyarország egyik legismertebb és meghatározó bankkártya elfogadójának, a Worldline Financial Services-nek a magyarországi hivatalos minősített partnere.
Kiemelten fontosnak tartjuk a személyes adatok védelmét és azok megőrzését összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

A BizWorks Kft. mint adatfeldolgozó a Worldline Financial Services, mint adatkezelő megbízásából és érdekkörében végzi tevékenységét. A Worldline Financial Services által kezelt és a BizWorks Kft által feldolgozott személyes adatok magukba foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, adott szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve a szolgáltatás nyújtása során keletkezett és kezelt adatokat. A BizWorks Kft. szerződéses partnerekkel, azaz további aladatfeldolgozókkal együttműködve végzi tevékenységét.

A személyes adatok védelmének kereteit az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és az EU kötelező jogi aktusai határozzák meg.

Tevékenységünk végzésekor a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartjuk az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően kiemelten figyelünk arra, hogy

  • a személyes adatok kezelése jogszerűen és átlátható módon történjen;
  • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen;
  • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és a szükségesek;
  • a kezelt a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
  • a személyes adatokat csak tevékenységéből fakadóan szükséges ideig teszi elérhetővé;
  • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

Az adatkezelés részletes feltételeit a BizWorks Kft. jelen Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

BizWorks Kft.
1024 Budapest, Fillér u. 16.
E-mail cím: gdpr@bizworks.hu
Telefonszám: +36 (1) 300 9456

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is
(https://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A BizWorks Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Adatvédelmi Szabályzat

1. Adatkezelés:
1.1. A Worldline Financial Services mint adatkezelő az Üzletszabályzatban, annak mellékleteiben, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján a Worldline Financial Services által nyújtható egyéb szolgáltatásokra (a továbbikaban: Szolgáltatások) valamint a jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezettek szerint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli: a Worldline Financial Services Szolgáltatásait igénybe vevő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. polgári jogi társaság, civil társaság, társasház, bíróság által nyilvántartásba nem vett más szervezetek) részéről a Worldline Financial Services-el és a BizWorks Kft-vel kapcsolatba kerülő természetes személy (pl. törvényes képviselő, rendelkezésre jogosult, tényleges tulajdonos), továbbiakban Érintettek

2. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó
A Worldline Fianancial Services mint adatkezelő, valamint a BizWorks Kft, mint adatfeldolgozó a jelen Adatkezelés Szabályzatban részletezettek szerint az Érintettek személyes adatainak az alábbi főbb csoportjait kezeli: a) személyazonosításhoz és ügyfél-átvilágításhoz jogszabály szerint szükséges adatok, beleértve az Érintett aláírását és személyes dokumentumait is, b) kapcsolattartáshoz szükséges adatok, c) az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok, beleértve különösen az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés módosítása, megszűnése, illetve a követelés érvényesítése, engedményezése során keletkezett adatok, d) Worldline Financial Services valamint a BizWorks Kft az Érintett vonatkozásában terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, f) panaszkezeléshez kapcsolódó adatok.
2.2. A BizWorks Kft az Érintettek személyes adatait – az Érintettek általi adatszolgáltatáson felül – a következő forrásokból is gyűjtheti: a) az Érintettre vonatkozó adatot tartalmazó nyilvános, illetve – jogának vagy jogos érdekének igazolása esetén – bárki számára hozzáférhető nyilvántartási rendszerekből, b) a BizWorks Kft rendelkezésére álló, az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszerekből, c) a BizWorks Kft-vel szerződésben álló aladatfeldolgozó partnerek nyilvántartási rendszereiből

​3. Az adatkezelés céljai
3.1. A BizWorks Kft a jelen Adatkezelési Szabályzatban részletezettek szerint az Érintettek személyes adatait az alábbi főbb célokból vagy azok közül egy vagy több célból kezeli: a) az Érintett azonosítása, b) kapcsolattartás, c) a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése, beleértve a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, d) közvetlen üzletszerzés, e) az f) a Worldline Financial Services-nek az Érintett vonatkozásában terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, g) a Worldline Financial Services és a BizWorks Kft. jogos érdekeinek érvényesítése, valamint h) további ügyletspecifikus adatkezelési célok.
3.2. Hírlevél küldésével összefüggő adatkezelés

  • Az adatkezelés célja: a Worldline Financial Services, valamint a BizWorks Kft. termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről történő tájékoztatás küldése e-mailben az Érintettek számára.
  • Kezelt adatok köre: az adatkezelés az érintett nevére és e-mail címére terjed ki.
  • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  • Az adatkezelés időtartama: a BizWorks Kft. a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.


​4. Az adatkezelés jogalapjai
4.1. A Worldline Financial Services és a BizWorks Kft termékeinek értékesítése, illetve szolgáltatásainak nyújtása (a továbbiakban együtt: szolgáltatásnyújtás), illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az Érintettek adatait a következő jogcímek valamelyike (vagy e jogcímek közül több) alapján kezeli: a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, a megkötött szerződés teljesítése, beleértve a szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme, b) kötelező adatkezelés, c) a Worldline Financial Services és a BizWorks Kft. jogos érdeke, beleértve a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módját, d) közérdekű feladat ellátása, amelyben a BizWorks Kft. részt vesz, e) természetes személyek hozzájárulása.
4.2. A Worldline Financial Services az 1. pontban meghatározott Érintettek személyes adatait elsődlegesen a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése jogcímén [4.1. a) pont] kezeli, valamint a BizWorks Kft. ugyanezen okokból dolgozza fel a személyes adatokat. Az ettől eltérő esetekben az Adatkezelési Szabályzat megjelöli az alkalmazott jogcímeket és adott jogcím alapján kezelt adatcsoporto(ka)t.

5. Szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése
5.1. A Worldline Financial Services mint adatkezelő és a BizWorks Kft mint adatfeldolgozó a Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve az ilyen szerződés teljesítése céljából és jogcímén kezeli a következő adatokat és a BizWorks Kft mint adatfeldolgozó a Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve az ilyen szerződés időszak során az Érintettek való szorosan a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan kapcsolattartás jogcímén kezeli a következő adatokat: a) szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek igazolására szolgáló adatokat, b) a szerződéskötés előkészítése során benyújtott nyomtatványokon, adatlapokon, egyéb dokumentumokon megadott személyes adatokat, c) a szerződés teljesítése során a BizWorks Kft-hez benyújtott bármilyen dokumentumban megadott, valamint a szerződés teljesítése során a BizWorks Kft. által készített vagy bármely módon a birtokába került dokumentumokban lévő személyes adatokat, továbbá d) a szerződés megkötésének és teljesítésének elősegítése érdekében küldött információkat, tájékoztatást és az ilyen tájékoztatás küldése érdekében szükséges adatokat.
5.2. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatok a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesnek minősíthetik a kapcsolattartásra használt telefonszám, elektronikus levélcím megadását.
5.3. A szerződés megkötésének előkészítése jogcímén kezelt adatok esetén az adatkezelés időtartama megegyezik azzal az időtartammal, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Ez az időtartam – amennyiben jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – öt év, amely határidő elévülési jellegű, ami azt jelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben a határidő megszakadhat, amely esetben a megszakítástól, vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülési határidő újra kezdődik; illetve amennyiben a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni igényét, az elévülés nyugszik, amely esetben az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül az igény akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra.
5.4. Létrejött szerződések esetén a szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése jogalap esetén az adatkezelés időtartama a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc év.
5.5. Mivel a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatása nélkül a BizWorks Kft. a szerződéskötést előkészíteni, a Worldline Financial Services szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles e célok eléréséhez szükséges személyes adatokat a BizWorks Kft mint adatfeldolgozó részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Worldline Financial Services jogosult a szerződéskötést, illetőleg a szerződés teljesítését megtagadni.

6. Telefonbeszélgetések rögzítése
6.1. A BizWorks Kft. a következő esetekben az Érintettel történt telefonbeszélgetést és a kijelzett hívószámot – a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése során tett nyilatkozatok bizonyíthatósága, illetve a szerződésből eredő jogi igények érvényesítésének elősegítése érdekében rögzítheti: a) a BizWorks Kft. telefonos ügyfélszolgálatára érkezett vagy onnan kezdeményezett telefonhívások; b) a BizWorks Kft. telefonos értékesítési tevékenysége során kezdeményezett telefonhívások; c) a BizWorks Kft. telefonos ügyfélszolgálatáról a partner aladatfeldolgozó hátralékkezelési tevékenysége során kezdeményezett telefonhívások; d) a jelen Adatkezelési Szabályzat meghatározott egyéb esetekben
6.2. A BizWorks Kft. a következő esetekben az Érintettel történt telefonbeszélgetést és a kijelzett hívószámot – jogi kötelezettség teljesítése jogcímén rögzíti: a) a BizWorks Kft. mint a Worldline Financial Services pénzügyi intézmény adatfeldolgozó partnere az e tevékenységével kapcsolatos telefonos panaszok; b) a Worldline Financial Services szolgáltatásait érintő telefonbeszélgetések.
6.3. A hanganyagokat a BizWorks Kft. legfeljebb nyolc évig őrzi meg.

7. Kötelező adatkezelés
7.1. Kötelező adatkezelés jogcímén a Worldline Financial Services mint adatkezelő és partnere a BizWorks Kft. mint adatfeldolgozó olyan személyes adatokat kezel, amelyek kezelését jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa előír. A kezelendő adatok körét, az adatkezelés célját (céljait), az adatok megőrzésének idejét, az adattovábbítás esetleges címzettjeit, illetve az adatkezelés egyéb feltételeit az adatkezelést előíró jogszabályok részletezik.
7.2. Különböző jogszabályok ezen felül adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő különböző állami szervek részére.
7.3. A kötelező adatkezelések körébe tartozó adatok felvétele, tárolása, azokról – külön jogszabályok szerint – adatszolgáltatás teljesítése vagy a személyes adatok más módon történő kezelése a Worldline Financial Services jogi kötelezettsége, ezért az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadását.

8. Jogos érdek, mint adatkezelési jogalap
8.1. Jelen Adatvédelmi Szabályzaton felül az Adatkezelésről szóló Tájékoztatás határozza meg azokat az eseteket és adatfajtákat, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapja a BizWorks Kft jogos érdeke. A BizWorks Kft jogos érdekén alapuló adatkezelése esetén az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen.
8.2. A Worldline Financial Services a jogosult a természetes személyek személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében, papír alapú küldemények kiküldésére felhasználni és ennek érdekében az említett természetes személyekről rendelkezésre álló adatokból leválogatás útján profilalkotást végezni, akik nem tettek közvetlen üzletszerzést tiltó nyilatkozatot. Az érintettek a személyes adataik közvetlen üzletszerzés érdekében történő felhasználása ellen bármikor tiltakozhatnak, és tiltakozás esetén a Worldline Financial Services, valamint adatfeldolgozó partnere a BizWorks Kft. a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználását megszünteti. A Worldline Financial Services és nevében eljáró adatfeldolgozó partnere a BizWorks Kft. a tiltakozás jogára az érintettek figyelmét minden kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja.
8.3. A Worldline Financial Services, valamint adatfeldolgozó partnere a BizWorks Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult természetes személyeknek a saját, hasonló termékeivel kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célú üzenetnek elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlésére.
8.4. A fenti 8.4. és 8.5. pont magába foglalja a személyes adatoknak a közvetlen üzletszerzési célú tevékenység eredményességének, hatékonyságának visszamérésére, az ebből nyert eredmények későbbi kampányok kialakításánál történő felhasználására irányuló adatkezelést is.
8.5. A Worldline Financial Services, valamint adatfeldolgozó partnere a BizWorks Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult az Érintettek személyes adatait termékfejlesztési, üzletfejlesztés célból kutatásban való részvételben való megkereséshez felhasználni.
8.6. A Worldline Financial Services, valamint adatfeldolgozó partnere a BizWorks Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult téves vagy hiányzó kapcsolattartási adatok esetén az aktuális kapcsolattartási adatok felkutatására.

9. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés
9.1. Jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltakon felül az Adatkezelésről szóló Tájékoztatás határozza meg azokat célokat és adatfajtákat, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása). A hozzájárulást megadható külön nyilatkozatban vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésben az érintett személyes adatok pontos megjelölésével más nyilatkozatoktól elkülönítetten.
9.2. A Worldline Financial Services, valamint adatfeldolgozó partnere a BizWorks Kft. az Érintett személyes adatait az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott esetekben az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás során is kezelheti.
9.3. A Worldline Financial Services, valamint adatfeldolgozó partnere a BizWorks Kft. kifejezett hozzájárulás alapján kezeli a személyes adataokat a következő célokból: a) reklámnak elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel, b) elemzésen alapuló személyre szabott közvetlen üzletszerzési ajánlatok küldése,
9.4. A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Worldline Financial Services adatfeldolgozó partnere, a BizWorks Kft. részére címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.
9.5. A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10. Adattovábbítás
10.1. A Worldline Financial Services a jogszabályokban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott eseteken felül (így pl. az adóhatóságnak, más állam adóhatóságának, a felügyeleti hatóságoknak történő adattovábbításokon felül) adatot továbbít a BizWorks Kft-nek a következő célokból: a) az Érintett kapcsolattartási adatai helyességének megállapítása céljából, b) jogi személlyel kötendő szerződés előkészítése során kockázat-elemzés és értékelés céljából, c) jogi személlyel a szerződés teljesítése során, valamint az Ügyfél körülményeiben esetlegesen bekövetkező lényeges kedvezőtlen változás monitorozása céljából.
10.2. A BizWorks Kft a Worldline Financial Services részére a következő célokból továbbít adatokat: a) az Érintett kapcsolattartási adatai helyességének megállapítása céljából, b) jogi személlyel kötendő szerződés előkészítése során kockázat-elemzés és értékelés céljából, c) jogi személlyel a szerződés teljesítése során, valamint az Ügyfél körülményeiben esetlegesen bekövetkező lényeges kedvezőtlen változás monitorozása céljából.
10.3. A jelen pont szerint adattovábbítás jogalapja a Worldline Financial Services azon jogos érdeke, hogy ügyfeleikkel, egyéb érintettekkel az általuk kötött szerződés megkötése, illetve teljesítése során szükség esetén kapcsolatba tudjanak lépni, illetve hogy a szerződésből eredő kockázatokat csökkenteni tudják.

11. Harmadik országba történő adattovábbítás
11.1. A BizWorks Kft. mint adatfeldolgozó elsősorban jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott esetekben továbbít harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára személyes adatokat. Harmadik országnak minősül az Európai Unió tagállamain, illetve Izlandon, Lichtensteinen és Norvégián kívül minden egyéb ország.

12. Adatfeldolgozó igénybevétele
12.1. A Worldline Financial Services jogosult – az Érintettek tájékoztatása mellett – egyes adatkezelési műveletek végrehajtásával adatfeldolgozót megbízni. A BizWorks Kft. ebben az értelemben a Worldline Financial Services adatfeldolgozó partnere. A BizWorks Kft jogosult további aladatfeldolgozók szolgáltatásainak igénybevételére.
12.2. Worldline Financial Services mint adatkezelő felel az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért. Az adatfeldolgozók pedig felelősséggel tartoznak a Worldline Financial Services jogszerű utasításainak, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek betartásáért.

13. Adatok megőrzésének időtartama
13.1. A Worldline Financial Services mint adatkezelő és a BizWorks Kft mint adatfeldolgozó az Érintettek adatait jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott ideig tárolja.
13.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatokat a BizWorks Kft. az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezeli. A hozzájárulás visszavonása esetén a BizWorks Kft. az adatokat törli, kivéve ha az adatok további kezelése más jogcímen lehetséges.

14. Az Érintett jogai
14.1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadóak.
14.2. Az Érintett a BizWorks Kft-től: a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, beleértve azt is, hogy a nyilvántartott adatokról másolatot kérjen (hozzáféréshez való jog); b) kérheti pontatlanul nyilvántartott személyes adatai helyesbítését (helyesbítéshez való jog); c) kérheti nyilvántartott személyes adatai törlését (törléshez való jog); d) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (pl. direkt marketing célú adatkezelés) e) panaszt nyújthat be a személyes adatok kezelését, illetve az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogaik gyakorlását érintően.
14.3. A BizWorks Kft. az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.
14.4. A BizWorks Kft. – a fenti kérelmek (tiltakozás) benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, – tájékoztatást ad az Érintett részére a kérelem, illetőleg tiltakozás nyomán tett intézkedésekről.
14.5. Abban az esetben, amennyiben a BizWorks Kft-nek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, a BizWorks Kft az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.
14.6. Amennyiben az Érintett kérelme az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a BizWorks Kft. díjat számíthat fel.

15. A helyesbítés joga
15.1. A BizWorks Kft. az Érintett kérelmére kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat. A BizWorks Kft az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a BizWorks Kft-től aránytalan erőfeszítést.

16. A törléshez való jog
16.1. Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kezdeményezni: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a BizWorks Kft gyűjtötte vagy más módon kezelte; b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, feltéve, hogy a BizWorks Kft. által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és – a jogos érdeken alapuló közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés kivételével – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

17. Az adatkezelés korlátozásához való jog
17.1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a BizWorks Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a BizWorks Kft ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) a BizWorks Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

18. Jogorvoslat
18.1. Az Érintett a BizWorks Kft által végzett adatfeldolgozásával összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival a BizWorks Kft ügyfélszolgálatához fordulhat.
18.2. Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.
18.3. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 02. sz. melléklet 05. sz. almelléklete 18/18 23.4. Az Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

19. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatai
19.1. Az adatkezelő elérhetősége: Worldline Financial Services képviseleti iroda, Székhelye: 1036 Budapest, Tímár utca 20. Postacíme: Worldline Financial Services képviseleti iroda, Székhelye: 1036 Budapest, Tímár utca 20. Honlap: www.worldline.com Postacíme: 1036 Budapest, Tímár utca 20.
19.2. Amennyiben az adatkezelés más adatkezelővel közös adatkezelésnek minősül, az Adatkezelésről szóló Tájékoztatás tartalmazza a további adatkezelő(k) és a további adatkezelő(k) adatvédelmi tisztviselőjének(-inek) adatait