Játékszabályzat

Bizpay (BizWorks Kft.)
Nyereményjáték szabályzat – 2024. április

Szabályzat a 2024. április 22. és 2024. május 10. között tartó nyereményjátékhoz.
Az alábbi szabályzat a Bizpay (BizWorks Kft.) 2024. április 22. és 2024. május 10. között tartó, „Ügyfélelégedettségi kérdőívhez kapcsolódó nyereményjáték 2024 április” elnevezésű játékra vonatkozik.

1. A játék szervezője, elnevezése, meghatározása

Szervező: Bizpay (BizWorks Kft.)
Székhelye: 1024 Budapest, Fillér u. 16.
Cégjegyzékszám: 01 09 686 306
Adószám: 11979487-2-41
A játék elnevezése: Ügyfélelégedettségi kérdőívhez kapcsolódó nyereményjáték – 2024 április
A játék meghatározása: A játékban azon meglévő ügyfelek vehetnek részt, akik a kérdőíves megkérdezésben megkeresték, és a kérdőívet értékelhető módon kitöltötték. Egy játékos számára egy nyeremény elnyerésére van lehetőség.

2. A játékban való részvétel személyi feltételei

A játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőttkorú, magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.
A sorsolásban minden olyan személy részt vehet, aki a Szervező által kiküldött Ügyfélelégedettségi kérdőívre értékelhető válaszokat ad le a Szervező számára, a Játékszabályzatban foglaltak szerint. Valamint – tekintettel arra, hogy a kérdőív anonim, ezért a játékban való részvétel további feltétele a jelentkező email címének megadása.
A Nyertes az előző pontban leírtakat teljesítő Játékosok közül kerül kiválasztásra.
A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

3. A játék időtartama és sorsolás

A Nyereményjáték 2024. április 22. napján 08:00-kor kezdődik és 2024. május 10. napjáig, 24:00-ig tart.
A sorsolásra legkésőbb 2024. május 15-én kerül sor.

4. A nyeremény és a nyertes értesítése

A Szervező a Nyereményjátékban összesen 5 (azaz öt) nyereményt sorsol, a sorsoláson összesen öt Játékos kerül véletlenszerűen kiválasztásra nyertesként.

Nyeremény:

Ajándékcsomag
A nyertes Játékosok kiválasztása véletlenszerűen történik, véletlenszám-generálás segítségével. Annak a Játékosoknak érvényes a nevezése, aki eleget tesz a Nyereményjáték feltételeinek.
A Játékosok a Nyereményjátékkal vállalják azt, hogy amennyiben ők lesznek a nyertesek. Játékosok, a nevüket nyilvánosságra hozza a Szervező a Facebook/Instagram oldalán.
A Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb a sorsolást követő napon (2024. május 16-án) értesíti email-ben. A nyertes Játékosok nevének közzétételére a nyertes Játékosokkal történt egyeztetés után teszi közzé a Facebook csoportjában (https://www.facebook.com/bizpay.financialservice), illetve Instagram csoportjában (https://www.instagram.com/bizpay.financialservice).

Amennyiben a Nyertessel az általa a Játék során megadott email címen nem sikerül felvenni a kapcsolatot a sorsolástól számított 5. munkanapig, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest a személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a Nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani, jogosulatlanná válik a nyereményre.

Amennyiben a Nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a Játékban való részvétele nem elégíti ki a jelen Játék szabályzatát, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát.

A nyeremény átvétele:
A nyertes Játékosoknak a kapcsolatfelvétel után a Szervező a megadott postai címre elküldi a nyereményt.

5. Adatkezelés

A Játékos, illetve a törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselő) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Facebook adatlapon, vagy a Játék során közölt személyes adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai vagy megbízottjai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6 paragrafus (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a sorsolástól számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.
A Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti a személyes adatainak helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, illetve jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.

6. Záró rendelkezések

A Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért.
A résztvevő, a játékban való részvétellel kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül – törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy a nyereményt más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereménnyel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítása, a játék törlése és a nyereményt más nyereménnyel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalán közzétételre kerül.

A nyereménnyel megvásárolt termékekre ugyanazok az általános szerződési feltételek érvényesek, mint bármely más termékre a Szervező honlapján (https://bizpay.hu/adatkezelesi-tajekoztato/).
Kizárt a játékból a játék Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója.

Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja.
A teljes jelen szabályzat a Szervező weboldalán kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2024.04.22.